Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 16.01.2022

Soijan jalostuslaitos ei tarvitse ympäristövaikutusten arviointia

Aluesanomat

Uudenkaupungin Orivon teollisuusalueelle suunnitteilla oleva soijan jalostuslaitos ei tarvitse ympäristövaikusten arviointia. Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antoi päätöksensä viime perjantaina. Laitoksen rakennuttava Finnprotein Oy jätti Ely-keskukselle harkintapyynnön arviointimenettely tarpeellisuudesta tammikuun loppupuolella.

Ely-keskus pyysi Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan lausunnon

arviointimenettelyn tarpeellisuudesta. Helmikuun puolivälissä päivätyssä lausunnossa lautakunta katsoi, ettei laitos aiheuta sijainnista tai toiminnasta johtuen merkittäviä muutoksia ympäristölle ja ympäröivälle alueelle. Laitoksen onnettumuusriskit liittyvät helposti syttyvän heksaanin käyttöön ja soijamassan paloherkkyyteen. Lautakunta ei pitänyt yva-menettelyä tarpeellisena.

Tämän jälkeen ely-keskus pyysi lisätietoja hankkeesta ja varasi Finnprotein Oy:lle mahdollisuuden esittää oma käsityksensä yva-menettelyn tarpeellisuudesta ja ympäristölautakunnan lausunnosta. Finnprotein esitti maaliskuun loppupuolella lisäselvityksen ja katsoi että yva-menettelyn soveltamiselle ei löydy perusteita.

Ely-keskuksen edustaja tutustui teollisuuslaitoksen sijaintipaikkaan kaksi viikkoa sitten. Myös ympäristöministeriö on saanut tiedon hankkeesta.

Ohari lautakunnassa

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan lausuntoa ely-keskukselle ei löydy kuluvan vuoden aikana pidettyjen kokousten julkisista pöytäkirjoista. Liioin ei löydy merkintää edes tiedotusasiana siitä, että lausuntoa on ylipäätään pyydetty.

Ympäristö- ja lupalautakunta voi vedota asiakirjojen sisältämiin liikesalaisuuksiin, mutta sekään ei poista sitä velvoitetta, että käsiteltävät asiat vähintään nimikkeineen ovat lain mukaan julkisia. Ely-keskuksen yva-päätöksestä selviää, etteivät asiakirjat sisällä liikesalaisuuksia.

Suurhanke

Ely-keskuksen mukaan Finnprotein Oy:n suunnittelema hanke on suuri: laitosalue on noin 10 hehtaaria ja sille rakennetaan useita rakennuksia  kerrosalaltaan yhteensä 2,4 hehtaaria. Tätä varten tarvitaan tie-, sähkö-, vesijohto- ja viemäriverkosto sekä energian takaava voimalaitos.

Hankkeesta johtuva liikenteen lisäys tapahtuu lähinnä rautatiekuljetuksissa. Soijarehun kuljetus satamasta tehtaalle merkitsee 35 noin 35 tonnin kuormaa vuorokaudessa. Hanke työllistää 100 – 150 henkilöä.

”Alueella on jonkin verran teollisuutta. Asutus on melko harvaa. Lähin asunto on 360 m:n etäisyydellä ja asutusta on noin 700 m päässä. Alue ei ole luonnonolosuhteiltaan ja kulttuuriarvoiltaan kannalta merkittävää aluetta eikä toiminta sijoitu pohjavesialueelle tai sen läheisyyteen.

Jalostamolaitoksen ”toiminnasta aiheutuva haitta jää liikennettä ja satama-

aluetta lukuun ottamatta pääosin kiinteistölle tai sen lähiympäristöön suppealle alueelle. Satama-alueella toiminnan vaikutus on lievää.

Hanke on kokoluokaltaan merkittävä. Hanke aiheuttaa todennäköisesti riskejä ympäristöönsä. Riskit muodostuvat pääasiassa kemikaalien varastoinnista ja käytöstä. Hanke aiheuttaa myös huomattavat rakentamisaikaiset vaikutukset. Finnprotein Oy:n suunniteltu hanke kokonaisuutena arvioiden sen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne huomioon ottaen ei

kuitenkaan aiheuta laajuudeltaan ja laadultaan niin merkittäviä vaikutuksia, että ne olisivat rinnastettavissa yva-asetuksen hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin. Sen vuoksi hankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä”, sanotaan ely-keskuksen päätöksessä.

Vientiin ja kotimaahan

Finnprotein Oy:n tehdaslaitos tuottaa soijapavuista soijarouhetta, soijaöljyä, soijajauhoa ja elintarvikekelpoista konsentraattia. Tuotanto alkaa soijarouheen  ja soijajauhon valmistuksella. Soijapapua tuodaan vuodessa noin 400.000, todennäköisimmin 330.000 tonnia vuodessa. Tuotanto jakautuu (ely-keskuksen mukaan) seuraavasti: noin 150.000 tonnia rouhetta ja rehutuotantoa, 90.000 tonnia proteiinipitoisia elintarvikekonsentraatteja ja 60.000 tonnia soijaöljyä. Kuorijäte (30.000 tonnia) menee rehuksi, polttoon tai hyödynnetään bioenergiana.

”Rouhe kuljetetaan junalla konteissa todennäköisesti Venäjän markkinoille ja maanteitse Etelä-Suomen rehutehtaisiin. Öljy sopii sekä biopolttoaineiden että elintarvikeöljyjen raaka-aineeksi. Se kuljetetaan pääosin laivalla ulkomaille ja osin säiliöautoilla kotimaan rehutehtaille”. Osa tuotannon kuljetuksista kotimaan rehutehtaille voi tapahtua myös rautateitse.

Eläinrehun osalta on merkittävää, että Finnprotein Oy:n jalostamo kykenee korvaamaan kokonaan kotimaisten rehutehtaiden nykyisen soijarouheen tuonnin.

Ely-keskuksen mukaan soijapapu tuodaan laivalla Hepokarin satamaan. Laivoja tulee keskimäärin yksi viikossa. Soijapapu siirretään laivoista rekka-autoihin ja rakennettavaan varastoon satamassa.

Laitosalueelle rakennetaan useita tuotanto- ja varastorakennuksia, muun muassa 40 metrin korkuinen tislaustorni. Tuotannon vaatimat kemikaalit, kuten liuottimet, heksaani (noin 230 tonnia) ja etanoli (260 – 390 tonnia vuodessa), tulevat tehtaalle säiliöautoilla. Heksaania käytetään soijaöljyn uuttamiseen.

Kuudentoista varastosiilon kapasiteetti on yhteensä 80.000 tonnia. ”Satamaan on myös rakennettava öljysäiliö. Sataman alueella hankkeesta vastaavan käytössä on konehalli ja isohko varastorakennus”, kertoo ely-keskus päätöksessään.

Sähköä, vettä ja höyryä

Jalostamolaitoksen tarvitsema sähkö saadaan – kun alkuvaiheen tilapäinen järjestely on ohi – omana syöttönä Kurjenpolun lähellä olevalta muuntoasemalta ja alueelle rakennetaan oma muuntamo.

Laitos käyttää vettä (noin 74 kuutiometriä tunnissa) ja energiaa: kaasua, sähköä ja höyryä. Tehdasalueen viereen sijoitetaan raskaalla polttoöljyllä toimiva 10 megawatin lämpökeskus. Tehdas saa veden vesijohtoverkosta. Jätevedet menevät mahdollisen oman puhdistamokäsittelyn kautta kunnalliselle puhdistamolle.

Tuotannossa syntyvistä jätteistä merkittävin on kuoriaines noin 30 000 tonnia ja se pyritään hyödyntämään energian tuotannossa, joka kokonaisuutena aiheuttaa ilmaan muun muassa rikki-, typpi- ja hiukkaspäästöjä.

Finnprotein Oy:n soijanjalostamo aloittaa tuotannon todennäköisesti kahden vuoden kuluttua ja on koko kapasiteetillaan toiminnassa neljän vuoden kuluttua. Yhtiön pääjohtajaksi on valittu James P. King.

Lisätty to 22.4.2010 | 3 kommenttia

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös