Vakka-Suomen Aluesanomat

Tänään on 03.12.2021

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Olli Haapala

Korkein hallinto-oikeus on pitänyt voimassa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen, jolla se kumosi Uudenkaupungin Vanhakylään suunnitellun kivilouhimon ja –murskaamon ympäristöluvan. Luvan oli myöntänyt kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta yli kaksi vuotta sitten. Yli seitsemäntoista vuotta kestänyt lupaprosessi on näin päättynyt.

Erja Hento ja Eero Hento hakivat ympäristölupaa ensimmäisen kerran joulukuussa neljä vuotta sitten. Ympäristönsuojelupäällikön esittämä lupa kaatui tuolloin äänin 1-7. Lautakunta katsoi melko tiiviin asutuksen keskelle sijoitettavan kymmenen vuoden kivenlouhinnan ja -murskauksen aiheuttavan merkittäviä ympäristöhaittoja sekä terveydellisiä että sosiaalisia ongelmia.

Hakijat valittivat Vaasan hallinto-oikeuteen, joka kumosi kielteisen päätöksen riittämättömien perustelujen takia ja palautti asian ympäristö- ja lupalautakunnalle uutta käsittelyä varten. Ympäristölautakunta oli myöntänyt alueelle maa-ainesluvan joulukuussa viisi vuotta sitten.

Ympäristö- ja lupalautakunta myönsi ympäristöluvan helmikuussa 2010 tehtyään ensin katselmuksen Vanhakartanon kylässä Arolantien eteläpuolella sijaitsevalle alueelle. Hentojen hakema lupa myönnettiin äänestyksen jälkeen äänin 6-3. Lupaa vastustivat Jukka Hakala (kok), Klaus Peurla (vas) ja Kalevi Koponen (sd). Hakala perusteli kielteistä kantaansa lähialueen asukkaiden elinympäristön terveydellisten ja sosiaalisten olosuhteiden muutoksella sekä luonnon säilyttämistä puoltavilla näkemyksillä. Louhimo-murskaamosta 600 metrin säteellä sijaitsee seitsemäntoista asuinrakennusta.

Lupaprosessi kesti kokonaisuudessaan noin viisitoista vuotta.

Edelllisessä luvan tyssänneessä ympäristö- ja lupalautakunnassa lupaa kannattivat vain esittelijä ja lautakunnan jäsen Olli Laivo (kesk). Laivo on luvan myöntäneen nykyisen lautakunnan puheenjohtaja. Luvan hakija Eero Hento (kesk) oli  teknisen lautakunnan jäsen silloin kun lupahakemus kaatui neljä vuotta sitten.

Kymmenen vuotta voimassa olevan luvan mukaan kiviainesta sai ottaa noin 3,6 hehtaarin alalta yhteensä 858.000 tonnia (330.000 kuutiometriä) ja tuoda muualta kiveä murskattavaksi koko toiminta-aikana 10.000 tonnia. Maksimi tuotantomäärä olisi ollut 2.500 tonnia vuorokaudessa ja 260.000 tonnia vuodessa. Tällä kapasiteetilla tuotanto olisi louhittu 3-4 vuodessa.

Toistamiseen Vaasaan

Lähialueen asukkaat tekivät ympäristölupapäätöksestä valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle. Ympäristö- ja lupalautakunta esitti lausunnossaan hallinto-oikeudelle kaikkien valitusten hylkäämistä perusteettomina. Yhteensä 28 lähialueen asukkaan allekirjoittamia valituskirjelmiä oli kuusi.

Valittajat katsoivat ympäristönsuojelun viranhaltijoiden ”osallistuneen louhinta- ja murskaushankkeen suunnitteluun ja painostaneen ympäristö- ja lupalautakuntaa myönteiseen päätökseen”. Päätösesityksessään lautakunta piti väitteitä ”suunnittelusta ja painostuksesta (luvan myöntämiseen) aiheettomia” ja katsoi että luvan valmistelu ja esittely oli tehty asiaan kuuluvalla ja lainmukaisella tavalla.

Valituksissa tuotiin esille muun muassa melusta, pölystä ja tärinästä aiheutuvia haittoja, joiden on katsottu olevan lähialueen asukkaille kohtuuttomia. Vastineessaan Vaasan hallinto-oikeudelle Erja Hento ja Eero Hento katsoivat, että lupapäätös tulee pysyttää voimassa lautakunnan päätöksen mukaisena. Hennot pitivät mahdollisia lisäkatselmuksia turhina.

Vaasan hallinto-oikeus teki välipäätöksen lupapäätöksestä tehtyihin valituksiin.

Hallinto-oikeus päätti toimittaa paikan päällä Vanhakylässä katselmuksen, jonka se teki viime vuoden toukokuussa. Katselmukseen oli kutsuttu asianosaisina ympäristöluvan hakijat, joukko lupaan muutoksia hakeneita ja viranomaisten edustajia Varsinais-Suomen ely-keskuksesta ja U:gin ympäristö- ja lupalautakunnasta.

Luvan hakijoilta haluttiin lisäselvityksiä melutilanteesta louhinnan alettua, syntyvästä pölyhaitasta ja sen torjunnasta, alueen pohjavesitilanteesta, talouskaivoista, pinta- ja louhosvesistä sekä alueen liikennejärjestelyistä.

Asukkaat unohtuivat

Katselmus ei tyydyttänyt alueen asukkaita. He kokivat jääneensä vaille suunvuoroa. Alue tuli perusteellisesti esitellyksi hallinto-oikeuden puheenjohtaja Juhani Kellosalolle ja  hänen kollegoilleen.

-Tämä oli tilanne, suurin osa ajasta kului alueen esittelyyn. Paikalliset asukkaat jäivät taka-alalle. Jos kivilouhimo- ja -murskaamo tosiaan tulee, me tunnemme, että asiat ovat huonoimmalla mahdollisella tolalla. Lähiasutuksen väestörakennekin on paljolti sellainen, että ihmiset toivovat ympäristöltään jonkinasteista hiljaisuutta myös päivisin, kertovat lähistöllä asuvat kaksi uusikaupunkilaista.

-Esimerkiksi tiehallintoa alueen rajanaapurina ei ollut kutsuttu hallinto-oikeuden katselmukseen. Ympäristöluvan saaneen oli määrä toimittaa katselmukseen joukko melu- ja pölyselvityksiä, mutta niin ei tapahtunut. Lisäaikaa herui kolme viikkoa. Selontekojen puuttuminen kuitattiin myös lupauksilla, että niitä tehdään kun toiminta on aloitetaan.

-Sitäpaitsi maa-ainesten ottolupa myönnetään yleensä asiansa tuntevalle yrittäjälle. Eniten ihmettelemme sitä, ettei lupaehdoissa ole mainintaa vakuuksista, jotka luvan saajan on asetettava mahdollisten tulevien korvausten varalle. Lisäksi ympäristövaikutusten arviointi olisi voitu tässä tapauksessa tehdä ensin, sehän tehdään joissakin pikkuhankkeissakin.

-Asukkaiden näkökulma on kyllä jätetty alusta asti rempalleen ja lupa-asiaa on kaiken aikaa valmisteltu ja käsitelty hakijoiden näkökulmasta.

Ympäristölupa nurin

Vaasan hallinto-oikeus kumosi Uudenkaupungin ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan noin vuosi sitten. Hallinto-oikeus oli saanut käyttöönsä toukokuun katselmuksen aikaan Promethor Oy:n tekemän selvityksen ympäristömelusta.

Hallinto-oikeus katsoi, että kivilouhimon ja -murskaamon toiminnasta aiheutuvat pöly- ja tärinähaitat sekä vaikutukset pohjaveteen ovat hallittavissa lupamääräyksin. Tätä näytti tukevan myös meluselvitys: melun raja-arvoihin päästäisiin ”juuri ja juuri” jos meluvallit rakennettaisiin ja sijoitettaisiin meluselvityksessä kerrotulla tavalla.

-Lupahakemukseen ei ole liitetty selvitystä pinta- ja louhosvesistä, niiden käsittelystä ja poisjohtamisesta, eikä sellaista esitetty katselmuksessakaan, vaikka sitä katselmuksen välipäätöksessä nimenomaan edellytettiin, huomautti hallinto-oikeus päätöksessään.

Hallinto-oikeus piti lupahakemusta puutteellisena ja harkitsi asian palauttamista, lupahakemuksen täydentämistä ja uutta käsittelyä. Mutta toisin kävi. Hallinto-oikeus hylkäsi ympäristölupahakemuksen ja kumosi ympäristö- ja lupalautakunnan myöntämän ympäristöluvan.

Hallinto-oikeus katsoi ettei aiottua toimintaa ei ole mahdollista harjoittaa lupahakemuksen mukaisesti siten että ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset täyttyisivät.

-Olemme kyläläisinä tyytyväisiä hallinto-oikeuden päätökseen, mutta emme virkamiesten ja luottamushenkilöiden välinpitämättömyyteen kuusitoista vuotta kestäneessä prosessissa. Se on maksanut kaupungille kymmeniä tuhansia euroja, jonka myös me kaupunkilaisina joudumme maksamaan, kertoivat lähialueen asukkaat Vanhakylässä kun olivat saaneet tiedon hallinto-oikeuden ratkaisusta.

Korkein hallinto-oikeus

Ympäristölupaprosessi siirtyi pääkaupunkiin ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Luvan hakijat olivat valittaneet Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä: hallinto-oikeus ei ole voinut päätöksessään mainitsemillaan perusteilla kumota ympäristö- ja lupalautakunnan päätöstä ja hylätä lupahakemusta. Ympäristö- ja lupalautakunta puolestaan ei halunnut antaa lisäselityksiä korkeimmalle hallinto-oikeudelle, vaan viittasi tekemäänsä ympäristölupapäätökseen, siinä esitettyihin perusteluihin ja lausuntoonsa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi luvanhakijoiden valituksen ja piti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen voimassa. Korkein hallinto-oikeuden perustelut päätökselle ovat samat kuin hallinto-oikeuden perustelut. Lisäksi perusteluina ovat ympäristönsuojelulaki sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys.

Lähialueen asukkaat selvittivät kho:lle, että toiminnasta aiheutuu alueelle ja sen asukkaille sellaista haittaa, jonka ympäristönsuojelulain mukaan estää luvan myöntämisen. -Asia ei ole korjattavissa lupamääräyksiä tiukentamalla tai täydentämällä eikä myöskään minkäänlaisin teknisin keinoin.

 

Louhimo-murskaamon ympäristölupa korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Vanhakylän kivilouhimo- ja murskaamon ympäristölupa kumottu hallinto-oikeudessa

Asukkaiden näkökulmat ja käsitykset kivilouhimon ja -murskaamon vaikutuksista jätetty lähes rempalleen

Oikeusviranomaiset tekevät katselmuksen ympäristöluvan saaneen kivilouhimon ja murskauslaitoksen alueelle

”Ympäristöviranomaiset eivät osallistuneet luvan saaneen kivilouhimon suunnitteluun”

Päätös kivilouhimon ympäristöluvasta siirtyi

Kiven louhinnalle ja murskaukselle ympäristölupa   

Lisätty ti 11.12.2012 | 2 kommenttia

Arkisto

Muntilan tuulipuiston rakentaminen alkamassa

Uusikaupunki • to 17.1.2013

U:gista uudentyyppinen jäänmurtaja

Uusikaupunki • ti 18.12.2012

Maija Junkola-Lehtosesta tulossa uusi hallituksen puheenjohtaja

Uusikaupunki • ma 17.12.2012

Ajokoirien kettukilvan voitto ja mestaruus Uuteenkaupunkiin

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Verokarhu muuttaa Turkuun, verotoimisto asiakkailta pysyvästi kiinni

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Lapsen huostaanoton omavaltaisesta jatkamisesta sakkoja

Uusikaupunki • su 16.12.2012

Hoivakoteja nousee U:giin pikavauhdilla, nyt vuorossa Suomen Hoivatilat ja Mainio Vire

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Kaupunki ostanee palveluita uudesta Arttu Oy:n hoivakodista

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Golf hyvä harrastus nuorille, sopii myös työpaikkojen liikuntaan

Uusikaupunki • la 15.12.2012

Satovahinkoala tänä vuonna 55.800 hehtaaria

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Biovakka Oy:n biokaasulaitoksen laajennus yva-menettelyyn

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Tukea paikalliselle meripelastustoiminnalle

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

Uudenkaupungin uusi nuorisovaltuusto valittu

Uusikaupunki • pe 14.12.2012

U:gin päästöt viime vuonna 236.000 tonnia

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Kolumni: Onko paikallispolitiikassa vain "kaverista" kysymys?

Uusikaupunki • to 13.12.2012

Seuratuki kasvaa, liikuntaharrastuksen kustannuksia halutaan alentaa

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Valtuusto antoi hallintokunnille juustohöylän ja 3 prosentin säästövaatimuksen

Uusikaupunki • ke 12.12.2012

Sähköiset reseptit käyttöön koko sairaanhoitopiirissä

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Kho ei muuttanut päätöstä kivilouhimo-murskaamon ympäristöluvan kumoamisesta

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

Mauri Kontu: Etujärjestöjen lopetettava omien etujen ajaminen kilpailukyvyn hyväksi

Uusikaupunki • ti 11.12.2012

 
Mainoksia
 
Mainoksia

Aluesanomat • Alinenkatu 12 • 23500 Uusikaupunki

Verkkopalvelun säännöt Takaisin ylös